3997/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Thực hiện tuyên truyền về gia đình và văn hóa gia đình Việt Nam trên truyền hình

QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN VỀ GIA ĐÌNH VÀ VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRÊN TRUYỀN HÌNH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình phối hợp với Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện tuyên truyền trên truyền hình về gia đình và văn hoá gia đình Việt Nam từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2009.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ mục chi nguồn sự nghiệp gia đình năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (đế b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, GĐ, TA.(15)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác