3997/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn tiền trạm Hoa Kỳ sang khảo sát địa điểm tổ chức Lễ hội Văn hóa và Âm nhạc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 cua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Trung tâm Tố chức biếu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn đón đoàn tiền trạm của Hoa Kỳ (02 người) sang Việt Nam khảo sát địa điểm tại Hà Nội, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hải Phòng và Quảng Ninh chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ hội Văn hóa và Âm nhạc Memphis nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.
Thời gian: ngày 17 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 năm 2014.
Điều 2. Kinh phí: Phía Hoa Kỳ chi tiền vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi tiền ăn, ở, lệ phí visa, đi lại nội địa, tham quan, lễ tân, quà tặng, phiên dịch, mời cơm và các chi phí liên quan từ kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Trung tâm Tổ chức biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.6.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác