3998/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tu bổ di tích tháp Yang Prông, xã Ea Rok, huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1786/TTr- SVHTTDL ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đề nghị cho phép tu bổ di tích tháp Yang Prông, xã Ea Rok, huyện Ea Súp. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

Tháp Yang Prông đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia tại Quyết định số 1371 -QĐ ngày 13 tháng 8 năm 1991 của Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về tu bổ tháp Yang Prông để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tu bổ di tích tháp Yang Prông, xã Ea Rok, huyện Ea Súp./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Lưu: VT, DSVH (03), LQV.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác