39/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 39/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 01 năm 2013 Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;
Căn cứ Quy chế Thi đua-Khen thưởng ban hành theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2012 cho 55 tập thể thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có Danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.

Điều 2. Tiền thưởng trích từ kinh phí sự nghiệp tại Văn phòng, thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,TĐ-KT(3),

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác