4001/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Tổ Tư vấn và Bộ phận Thư ký giúp việc xác định quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc “Chắc ai đó sẽ về” của ông Nguyễn Thanh Tùng (nghệ danh Sơn Tùng M-TP)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP, ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ Tư vấn và Bộ phận Thư ký giúp việc xác quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc “Chắc ai đó sẽ về” của ông Nguyễn Thanh Tùng (nghệ danh Sơn Tùng M-TP), gồm các ông bà có tên trong sách kèm theo.
Điều 2. Tổ Tư vấn có nhiệm vụ xem xét, đánh giá và đề xuất phương án xác định quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc “Chắc ai đó sẽ về” của ông Nguyễn Thanh Tùng (nghệ danh Sơn Tùng M-TP) theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ.
Điều 3. Chi phí đi lại, ăn ở của thành viên từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và chi phí làm việc của Tổ Tư vấn và Bộ phận Thư ký chi tổ nguồn ngân sách sự nghiệp cấp cho Cục Bản quyền tác giả năm 2014 theo chế độ hiện hành.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổ Tư vấn và Bộ phận Thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính- và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng;
- Lưu VT, NH.17.
 
 
DANH SÁCH
Tổ Tư vấn và Bộ phận Thư ký giúp việc xác định quyền tác giả đối vói tác phẩm âm nhạc “Chắc ai đó sẽ về” của ông Nguyễn Thanh Tùng (nghệ danh Sơn Tùng M-TP)
(Kèm theo Quyết định số 4001 ngày 04/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
I. Danh sách thành viên Tổ tư vấn:
1. Ông Yũ Ngọc Hoan, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Bản quyền tác giả,
Tổ trưởng;
2. Ông Ngô Hoàng Quân, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổ phó;
3. Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;
4. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;
5. Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Thành viên;
6. Nhạc sỹ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Thành viên;
7. Nhạc sỹ An Thuyên, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Nghệ thuật Quân đội, Thành viên;
8. Giáo sư, Tiến sỹ, Nhạc sỹ Trần Thế Bảo, Nguyên ủy viên Hội đồng luận văn học, nghệ thuật Trung ương, Thành viên;
9. Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh, Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, Thành viên;
10. Nhạc sỹ Đỗ Bảo, Trưởng Bộ môn sáng tác, Trường Đại học Văn hóa, Nghệ thuật Quân đội, Thành viên;
11. Nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng, Giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Nghệ thuật Quân đội, Thành viên;
12. Ông Đỗ Khắc Chiến, Chuyên gia Sở hữu ừí tuệ, Thành viên.
II. Bộ phận Thư ký:
1. Ông Nguyễn Thu Đông, Trưởng phòng Quản lý băng đĩa, Cục Nghệ thuật biểu diễn;
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Chuyên viên Phòng Quản lý Quyền tác giả,
Quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác