4002/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức hội thảo “ Chính sách văn hóa và quản lý văn hóa bền vững trong thế giới toàn cầu hóa"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục hợp tác quốc tế phối họp với Viện Goethe, hội đồng Anh và Trung tâm Văn hóa Pháp L'Espaee tổ chức hội thảo "Chính sách văn hóa và quản lý văn hóa bền vững trong thế giới toàn cầu hóa"

- Thời gian: 2 ngày 15-16 tháng 12 năm 2011 tại Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

- Các trung tâm văn hóa châu Âu đài thọ toàn bộ mọi chi phí cho chuyên gia nước ngoài.

- Viện Goethe đài thọ địa điểm, chi phí phiên dịch, thù lao diễn giả, ăn trưa và giải khát giữa giờ.

- Cục Hợp tác quốc tế đài thọ chi phi lễ tân, báo chí, quà tặng, mời cơm chuyên gia và thù lao ban tổ chức.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NPH.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác