4003/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc cho phép Hãng truyền hình CAPA (Pháp) thực hiện sê-ri phim tài liệu những nhà thám hiểm mới" tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Bộ Công An đón, hướng dẫn và quản lý đoàn làm phim thuộc Hãng truyền hình CAPA (Pháp) thực hiện sê-ri phim tài liệu những nhà thám hiểm mới" tại Việt Nam;

Thời gian: Từ ngày 8 đến ngày 30/12/2011.

Địa điểm: Hà Nội, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Hội An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Kinh phí: Hãng truyền hình CAPA (Pháp) chịu mọi chi phí.

Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi riêng phải được các cơ quan chức năng kiểm duyệt trước khi xuất khỏi Việt Nam theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Bộ Công AN (A18; A83);

-Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trên;

-Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trên;

-Lưu: VT, HTQT, NTH (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác