4006/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc in sách ảnh các tác phẩm được chọn tại Cuộc thi Ảnh, Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì phối họp với Văn phòng tổ chức in sách ảnh những tác phẩm được chọn từ cuộc thi ảnh "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước’’ năm 2010.

Điều 2. Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách sự nghiệp Gia đình năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, GĐ.LĐA.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác