4006/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Xét tuyển “Thiết kế Kiến trúc biểu thị bản sắc Đông Á” cấp quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định 3921/QĐ-BVHTTDL, ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Cục Hơp tác quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 3836/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Xét tuyển “Thiết kế kiến trúc biểu thị bản sắc Đông Á” cấp quốc gia;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Di văn hóa,
 
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Xét tuyển “Thiết kế kiến trúc biểu thị bản sắc Đông Á” cấp quốc gia, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Trưởng ban;
2. Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;
3. Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa;
4. Bà Trần Hải Vân, Trưởng phòng Châu Âu, Cục Hợp tác quốc tế, Thư ký Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN Việt Nam (ASEAN-COCI Việt Nam);
5. Bà Vũ Thị Hà Ngân, Chuyên viên Phòng Quản lý di tích, Cục Di sản văn hóa;
6. Bà Đặng Lê Phương, Chuyên viên Phòng Châu Á-Thái Bình Dương, Cục Hợp tác quốc tế;
Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Xét tuyển “Thiết kế kiến trúc biểu thị bản sắc Đông Á” cấp quốc gia.
- Trưởng Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Tố chức.
-Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối họp hoàn thành tốt kế hoạch tố chức.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức Xét tuyển trong dự toán được duyệt theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Xét tuyển “Thiết kế kiến trúc biểu thị bản sắc Đông Á” cấp quốc gia tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Họp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng các đơn vi liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, HTQT, ĐLP.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác