4007/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao trưng bày bộ ảnh, xây dựng, hoàn thiện và trình chiếu Video clip “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” để trình chiếu tại Hội nghị tổng kết Chương trình mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 53-CV/BCĐNTM ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới về việc trưng bày bộ ảnh và trình chiếu video clip tại Hội nghị sơ kết Chương trình xây dựng nông thôn mới cuối tháng 12 năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cục Văn hoá cơ sở chủ trì phối hợp với Nhà khách Hồ Tây (Cục Quản trị A, Văn phòng Trung ương Đảng) tổ chức các hoạt động phục vụ tại Hội nghị tổng kết Chương trình mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới năm 2011:

- Trưng bày bộ ảnh triển lãm về tư liệu chương trình mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới;
- Xây dựng, hoàn thiện và trình chiếu Video clip “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” thời lượng 40 phút.

Thời gian: Tháng 12 năm 2011.

Địa điểm: Nhà khách Hồ Tây, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các đơn vị liên quan ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, VHCS(02)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác