4007/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4007/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 11 năm 2013 Về việc Khai quật khảo cổ hang Nà Mò, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 826/SVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 10 năm 2013, của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 386/KCH ngày 30 tháng 10 năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di chỉ hang Nà Mò, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian khai quật từ 12/11/2013 đến ngày 12/12/2013.

- Diện tích khai quật: 15m2

- Chủ trì khai quậ: Ông Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ trì  và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn giữ gìn, bản quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thưc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa (02);
- Viện Khảo cổ học (02);

- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác