4008/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao Cục Văn hoá cơ sở xây dựng Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép kinh doanh karaoke - vũ trường

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 69/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cục Văn hoá cơ sở xây dựng Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:
- Lệ phí cấp phép kinh doanh karaoke;

- Lệ phí cấp phép kinh doanh vũ trường.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Đề án mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép kinh doanh karaoke - vũ trường trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng  (để báo cáo);
- Lưu: VT, VHCS


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác