4009/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Phê duyệt danh mục tổ chức, cá nhân chủ trì trúng xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ giai đoạn 2011-2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2010 quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Biên bản Hội đồng tư vấn xét chọn các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danh mục tổ chức, cá nhân trúng xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ giai đoạn 2011-2013. 

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có nhiệm vụ thông báo cho các đơn vị trúng xét chọn chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ thuyết minh đề tài trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt

Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm đề tài trúng xét chọn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng;

-Các Thứ trưởng;

-Lưu: VT, KHCNMT, ĐL.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác