4009/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4009/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 11 năm 2013 Về việc tổ chức chương trình “Gặp gỡ tháng 11: Rendez-Vous À Novembre”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Dự án Transposition Na Uy tổ chức chương trình “Gặp gỡ tháng 11: Rendez-Vous À Novembre” với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Vương quốc Hà Lan, Australia, Cộng hòa Ailen, Liên bang Đức và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
- Thời gian: 20h00 ngày 14, 15 và 16 tháng 11 năm 2013

- Địa điểm: Phòng hòa nhạc, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Về kinh phí:

- Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh chịu chi phí tổ chức chương trình.

- Phía Na Uy chịu toàn bộ chi phí đi lại, ăn, ở cho các nghệ sỹ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác