4012/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4012/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 11 năm 2013 Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học “Đánh giá hệ thống chính sách đầu tư, tài chính ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong giai đoạn hiện nay. Thực trạng và giải pháp”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4354/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung và kinh phí các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2012.

Căn cứ Hợp đồng Nghiên cứu khoa học số 17/HĐNCKH-KHCNMT ngày 03 tháng 01 năm 2013 đã ký giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Vụ Kế hoạch, Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài khoa học “Đánh giá hệ thống chính sách đầu tư, tài chính ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong giai đoạn hiện nay. Thực trạng và giải pháp”.

- Địa điểm: tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-Thời gian tổ chức: cuối tháng 11 năm 2013.

Thành viên Hội đồng bao gồm:

Điều 2. Thành viên Hợp đồng nghiệm thu cấp cơ sở của đề tài khoa học “Đánh giá hệ thống chính sách đầu tư, tài chính ngành văn hóa, thể thao du lịch và gia đình trong giai đoạn hiện nay, Thực trạng và giải pháp’’ bao gồm:

1. PGS-TS. Bùi Hoài Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Việt Nam (Chủ tịch Hội đồng);

2. TS. Nguyễn Văn Lưu, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo (ủy viên phản biện 1);

3. TS. Dương Huy Hoàng, Vụ Kinh tế Thương mại Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ủy viên phản biện 2);

4. Th.S. Lê Hồng Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính (ủy viên);

5. TS. Từ Mạnh Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (ủy viên);

6. Th.S. Vũ Thị Phương Hoa, Phó phòng Nghiên cứu tổng hợp, Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Bộ Tài chính (ủy viên);

7. Th.S. Đỗ Thế Anh, Phó Phòng Ngân sách sự nghiệp, Vụ Kế hoạch, Tài chính (ủy viên thư ký);   

Thư ký hành chính: CN. Đoàn Đình Lâm, chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 3. Kinh phí tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài được bố trí từ nguồn ngân sách nghiên cứu khoa học của Bộ năm 2012-2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các Ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC, CTH.12.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác