4013/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4013/BVHTTDL-DSVH ngày 01 tháng 11 năm 2013 Về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Hà Lỗ (phục hồi Tiền tế), xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3530/VHTT&DL-QLDT ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Hà Lỗ (phục hồi Tiền tế), xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau;

Thẩm định nội dung Dự án gồm hạng mục phục hồi tòa Tiền tế đình Hà Lỗ. Tuy nhiên, khi triển khai bước tiếp theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và Chủ đầu tư cần lấy ý kiến của nhân dân và chính quyền địa phương nhằm hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn Chủ đầu tư tiến hành các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác