4015/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004,

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 20 11 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch".

Ngoài kế hoạch này, khi cần thiết Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Bộ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của công tác quản lý, đề xuất việc điều chỉnh Kế hoạch báo cáo Bộ trưởng quyết định cho phù hợp với nhiệm vụ của ngành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Thanh tra CP (để b/c);

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TTr, TV (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác