4016/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức triển lãm về môi trường và giới thiệu sách tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Quỹ Châu Á tổ chức triển lãm về chủ đề môi trường và giới thiệu sách thuộc chương trình tài trợ sách cho các thư viện Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Châu Á tại Hà Nội.

Thời gian: từ ngày 12 đến 19 tháng 11 năm 2010.

Địa điểm: tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Điều 2. Về kinh phí:

- Quỹ Châu Á chịu chi phí dàn dựng và trang trí triển lãm.

- Thư viện Quốc gia Việt Nam hỗ trợ các chi phí liên quan đến công tác tổ chức Lễ khai mạc và tuyên truyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, PTT.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác