4017/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4017/BVHTTDL-KHTC ngày 01 tháng 11 năm 2013 Về việc Thẩm định Dự án tu bổ di tích đền, lăng Chu Quyến, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3351/VHTTDL-QLDT ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận dự án tu bổ di tích đền, lăng Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa tại Công văn 756/DSVH-DT ngày 18 tháng 10 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau;

1. Thống nhất về cơ bản với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền, lăng Chu Quyến bao gồm: tu bổ đền chính, nghi môn đền, lăng thánh hóa; xây dựng mới nhà thủ từ, nhà vệ sinh, tôn tạo sân vườn, hạ tầng kỹ thuật.

2. Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần được làm rõ trong nội dung dự án đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa bổ sung.

Căn cứ pháp lý của dự án cần bổ sung Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày ngày 18 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định bảo quản, tu bổ,  phục hồi di tích.

- Phương án tu bổ đền chính: Sử dụng biện pháp nối, vá cấu kiện gỗ để tu bổ bảo tồn hệ thống vách đố lụa. Bảo tồn, tái sử dụng tối đa con giống và trang trí trên bờ nóc, bờ chảy. Chỉ làm mới rồng chầu nhật trên mái và bậc cấp bằng đá xanh phía sau tòa hậu cung khi có đủ cơ sở khoa học. Tu bổ nguyên trạng hệ thống cửa bức bàn hiện cố (không làm mới cửa thượng sông hạ bản).

- Bảo tồn tối đa hệ thống con chồng còn khả năng sử dụng của nghi môn và điều chỉnh phương án không xây dựng mới móng tường.

- Tái sử dụng tối đa ngói lợp, ngói lót, chân tảng, hệ thống tam cấp đá xanh còn khả năng sử dụng của đền chính và nghi môn.

- Đối với lăng thánh hóa dự án cần điều chỉnh phương án tu bổ nguyên trạng công trình này.

- Điều chỉnh thiết kế công trình nhà bếp và nhà vệ sinh theo hướng hạ thấp chiều cao từ mặt nền đến dạ tầu mái xuống dưới 2,25m.

- Hồ sơ Dự án cần bổ sung các nội dung: Thuyết minh hiện trạng các công trình di tích, nội dung các lễ hội sinh hoạt tín ngưỡng tại di tích, hiện trạng và giải pháp quản lý di tích, đánh giá tác động môi trường; bản vẽ phương án tổng mặt bằng tu bổ, tôn tạo khu đền chính, nghi môn, lăng thánh hóa, bản vẽ mặt bằng phương án cấp, thoát nước, điện chiếu sáng.

3. Về nguồn kinh phí đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa chỉ hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội căn cứ vào ý kiến nếu trên yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt đồng thời cho triển khai bản vẽ thi công gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kèm theo Quyết định phê duyệt dự án) để xem xét và làm cơ sở bố trí vồn cho dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Cục Di sản văn hóa;

-Lưu: VT, KHTC, QK.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác