4018/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định 3765/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Cục Văn hóa cơ sở;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2014, phướng hướng nhiệm vụ năm 2015.
Thời gian: tháng 12 năm 2014.
Địa điếm: tại 3 điếm cầu.
- Khu vực phía Bắc (Tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).
- Khu vực miền Trung và Tây Nguyên (Tại Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng).
- Khu vực phía Nam (Tại Cục Công tác phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh).
Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích trong kinh phí sự nghiệp Cục Văn hoá cơ sở năm 2014 và kinh phí sự nghiệp của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tố chức Hội nghị.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS,DK(15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác