401/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dựng và phát sóng phim phóng sự “Ngày hạnh phúc” nhân dịp hưởng ửng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3.2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác gia đinh năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 3881/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Gia đình;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Gia đình phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phát sóng Phim phóng sự “Ngày hạnh phúc” nhân dịp hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3.2015). Với nội dung sau:
- Chủ đề phim: “Ngày hạnh phúc”.
- Thời lượng phát sóng: 10-12 phút, trên sóng Đài truyền hình VTV1, VOV vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20.3.2015).
Điều 2. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp gia đình năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ trưởng (để b/c
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ, VQ. (15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác