4020/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Triển khai thực hiện kế hoạch CTMT quốc gia về văn hóa năm 2011.

Kính gửi: Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 950/VHTTDL- KHTH ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị điều chuyển danh mục các di tích trên địa bàn được hỗ trợ kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Sau khi nghiên cứu, xem xét những nội dung đề nghị và các văn bản pháp lý có liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Trong quá trình triển khai xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo các di tích đền thờ Lê Văn Thịnh và di tích đình Dương Lôi, chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã làm đầy đủ các trình tự theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành về điều hành vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể, đã có đồng thuận về chủ trương lập dự án, cũng như ý kiến thẩm định về chuyên môn đối với nội dung của dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc xem xét cân đối nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa hàng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều căn cứ vào đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng như khả năng xã hội hóa các nguồn lực của từng di tích, đảm bảo theo đúng đối tượng được hỗ trợ từ chương trình.

2. Đối với dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích đền thờ Lê Văn Thịnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3255/BVHTTDL-KHTC ngày 17 tháng 9 năm 2008 thỏa thuận nội dung dự án. Trong đó nêu rõ: cần đổi tên dự án cho phù hợp, không bóc tách phần dự toán của đền và khu vực chùa, nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa chỉ hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc trong khu vực đền thờ Lê Văn Thịnh. Tuy nhiên, trọng quá trình triển khai dự án có một số hạng mục không thể triển khai do còn thiếu căn cứ khoa học, cũng như chưa đảm bảo đồng bộ với khu vực chùa nên đã được chuyển sang giai đoạn 2 (giai đoạn tu bổ phục dựng chùa, hiện vẫn là di tích cấp tỉnh), dẫn đến việc còn dư 2.048.000.000 đồng (trong tổng số 7.000.000.000 đồng đã cân đối cho di tích này).

Về dự án tu bổ, tôn tạo đình Dương Lôi, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận về chuyên môn, trong đó cũng chỉ rõ sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để hỗ trợ tu bổ, phục hồi các hạng mục di tích gốc, gồm ngũ môn, tiền tế, thiêu hương và hậu cung (tổng dự toán cho nội dung này là 17.700.000.000 đồng). Trong năm 2011 đã bố trí hỗ trợ 3.000.000.000 đồng, hiện nay dự án đang được triển khai thực hiện đã vượt khối lượng tiến độ kế hoạch.

3. Từ những lý do như trên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng ý về nguyên tắc việc điều chuyển 2.048.000.000 đồng từ dự án tu bổ, tôn tạo đền Lê Văn Thịnh sang dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Dương Lôi theo như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh làm các thủ tục điều chuyển kinh phí, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí này theo đúng các quy định tài chính hiện hành. Đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để khẩn trương triển khai việc tu bổ, tôn tạo chùa Bảo Tháp đảm bảo đồng bộ và phù hợp với cảnh quan của khu đền thờ Lê Văn Thịnh./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

- UBND tỉnh Bắc Ninh;

- Cục Di sản văn hóa;

- Lưu VT, KHTC, PT (10).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác