4022/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7929/VPCP- KGVX ngày 09/11/2011 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 69 huyện). Căn cứ định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển văn hoá - xã hội tại Nghi quyết 30a/2008/NQ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 69 huyện) đến 31 tháng 10 năm 2011; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin báo cáo một số kết quả thực hiện Nghị quyết như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa... để quán triệt Nghị quyết số 30a/2008/NQ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức quán triệt, triển khai Nghi quyết 30a/2008/NQ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới các Cục, Vụ và các đơn vị trong ngành, phối hợp với 20 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc các tỉnh có các huyện nghèo thuộc đối tượng chương trình giảm nghèo 30a để xây dựng kế hoạch xin hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa theo nguyên tắc tập trung hướng ưu tiên bố trí vốn cho các huyện, xã nghèo và chủ động lồng ghép với các đề án, dự án, chương trình quốc gia khác trên địa bàn của địa phương quản lý đồng thời lồng ghép với chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới về cơ sở hạ tầng bao gồm tiêu chí Xây dựng Nhà văn hóa - khu thể thao xã và tiêu chí 100% các thôn bản có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt qui chuẩn quốc gia để xây dựng các huyện, xã của chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Đặc biệt là nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

II. Đánh giá kết quả thực hiện Nghi quyết 30a/2008/NQ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 69 huyện) đến 31 tháng 10 năm 2011 như sau:

a/ Tình hình chung:

Các tỉnh có các huyện nghèo thuộc đối tượng chương trình giảm nghèo 30a đa số là những tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên có miền núi, biên giới, hải đảo, có nhiều khó khăn trong công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội, những năm gần đây đã được Đảng và Nhà nước quan tâm qua đề án phát triển kinh tế xã hội Vùng, dự án, chương trình hành động của Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ vì thế kinh tế- xã hội của nhân dân trong các huyện nghèo có nhiều khởi sắc, tiến bộ, xoá đói giảm nghèo đời sống đã được nâng lên rõ rệt về tinh thần và vật chất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phải hợp cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa phương thực hiện lồng ghép giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá, Chương trình 135, Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển các trạm phát thanh, truyền hình xã, cụm dân cư ở các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc, Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, tổ chức thực hiện các hình thức du lịch cộng đồng nhằm xóa đói giảm nghèo thay đổi cơ cấu kinh tế theo từng khu vực....đến nay đã tạo bước chuyển biến căn bản, tiến bộ rõ rệt về các mặt văn hóa - xã hội của nhân dân các huyện nghèo.

Việc phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu phát triển về tỷ lệ xã, phường có nhà văn hóa, tỷ lệ thôn bản có nhà văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ làng thôn xóm khu phố đạt chuẩn văn hóa đã ngày càng đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa các hoạt động của các thiết chế văn hóa ở các địa phương được đầu tư củng cố, hệ thống các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, thư viện các cấp tỉnh, huyện, xã, thôn bản khó khăn, vùng sâu vùng xa đã được đầu tư phát triển, các di tích lịch sử, cách mạng đã được bảo tồn, tôn tạo kết hợp với đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch tạo tuyến đường dẫn tới khu di tích lịch sử, cách mạng, di sản thiên nhiên nhằm gắn kết đẩy mạnh phát triển du lịch đồng thời đầu tư bảo tồn các làng nghề, các lễ hội văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số, mở rộng giao lưu phát triển giữa các vùng của địa phương từng bước hình thành thị trường cung cấp dịch vụ, tạo ra thu nhập và việc làm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân trong huyện nghèo.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng phát triển đã thu hút trên 90% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 80% số Làng bản thôn đăng ký xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, năm 2010 đã đạt tỷ lệ 67% bình quân trong cả nước. Theo đó mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong các huyện nghèo được nâng lên, ổn định, lành mạnh, phong phú, nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn, tình làng nghĩa xóm được củng cố từ đó môi trường, cảnh quan được đảm bảo, kỷ cương pháp luật được thực hiện.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng các thiết chế văn hóa:

+ 100% huyện, thị xã có nhà văn hoá - thể thao, thư viện; 90% số xã có hệ thống truyền thanh; Xây dựng các cơ sở sinh hoạt văn hoá và hoạt động thể dục, thể thao theo quy hoạch. Đầu tư xây dựng các công trình tưởng niệm, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến quan trọng.

Tập trung đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng, điều tra bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Đã hoàn thành hồ sơ và được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên đá tại huyện Đồng Văn là di sản thuộc công viên địa chất thế giới. Thực hiện đầu tư bảo tồn Làng văn hóa tiêu biểu dân tộc truyền thống tại bản Pác Ngòi, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; Làng Lô Lô Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trở thành điểm du lịch của tỉnh, bước đầu đã thu hút được khách tham quan du lịch, việc triển khai các dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa trong việc phát triển kinh tế của địa phương, việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...từng bước được tăng cường thông qua sự đầu tư của Nhà nước, hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, sự tài trợ của các ngành, các đơn vị kinh tế, các tổ chức xã hội, sự đóng góp công sức của nhân dân trong huyện nghèo. Các thiết chế văn hóa thể thao đã thực sự là nơi để tuyên truyền vận động phổ biến chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện các phong trào, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, môi trường sinh thái, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các làng bản trong các huyện nghèo ngày càng ổn định.

b/ Một số chỉ tiêu bình quân chủ yếu phát triển văn hoá, thể thao đạt được của 20 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên có các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-TTg:

+ Số gia đình đạt chuẩn văn hoá đến năm 2005 đạt 70%, đến năm 2010 đạt 77%.

+ Số làng, bản, khu phố đạt chuẩn vàn hoá, nếp sống văn minh năm 2005 đạt 40%, đến năm 2010 đạt 67%.

+ Số người tập luyện TDTT thường xuyên năm 2005 đạt 17,2%, đến năm 2010 đạt 23,12%.

+ Số gia đình tập luyện TDTT thường xuyên năm 2005 đạt 10%, đến năm 2010 đạt 14,9%.

Về xây dựng phát triển các thiết chế văn hoá, thể thao:

+ 100% các huyện có trung tâm văn hoá - thông tin - thể thao, thư viện, cửa hàng sách, xe chuyên dùng hoạt động văn hoá thông tin tổng hợp ở huyện miền núi.

+ 60% các xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá.

+ 90% làng, bản thôn có Nhà văn hóa cộng đồng.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch giai đoạn 2006-2010 đã nâng cấp các khu du lịch, các tuyên đường giao thông tới các khu du lịch, khu di tích lịch sử, cách mạng được làm mới và nâng cấp và các điểm du lịch khác trong các tỉnh có huyện nghèo đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch theo đó các làng nghề, ngành nghề thủ công mỹ nghệ, các lễ hội văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số được mở rộng giao lưu phát triển.

Hiện nay, ngành Văn hoá, Thể thao và Du đã tích cực triển khai kế hoạch được giao, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội và vận động nhân dân thực hiện phong trào bản vệ an ninh tổ quốc, tiếp tục xây dựng mô hình hoạt động Văn hoá Thể thao và xúc tiến, quảng bá du lịch trong thời kỳ mới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động thường xuyên, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường, coi trọng đầu tư các công trình phục vụ văn hoá, truyền thanh, truyền hình và các cơ sở hoạt động thể thao, nhà văn hoá, ... phục vụ các lễ hội phát huy truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc.

Một số kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị Chính phủ tăng mức đầu tư cho ngành văn hoá, thể thao và du lịch thông qua việc bố trí cân đối kinh phí trong kế hoạch hàng năm và tăng mức đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015.

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phù hợp để thu hút các nguồn lực đầu tư đối với hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch tại các địa phương có tên trong các đề án, qui hoạch đối với 69 huyện nghèo.

Trên đây là báo cáo một số kết quả thực hiện thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-TTg của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét tổng hợp bổ sung, hoàn thiện trình Chính phủ để tổ chức Hội nghị sơ kết./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, KHTC, VB (4)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác