4023/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Xây dựng và tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2010"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC BIỂU DIỄN CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT "CHÀO NĂM MỚI 2010"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2009 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương xây dựng và tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2010", mở đầu hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 tại Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí tổ chức hoạt động trên lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3 ;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, NTBD. Thg.15

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác