4027/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2009

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN DU LỊCH QUỐC GIA NĂM 2009

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTG ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Quyết định số 122/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010;

Căn cứ nội dung Công văn số 1674/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác xúc tiến quảng bá du lịch và hình ảnh Việt Nam trên các phương tiện truyền thông, báo chí và giao thông quốc tế; Công văn số 6836/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 10 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch năm 2009;

Căn cứ Công văn số 14263/BTC-NSNN ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia với mức hỗ trợ năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2009 (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chủ trì Chương trình khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chi tiết nội dưng chương trình, dự toán kinh phí theo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 122/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2009

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, các đơn vị Chủ trì chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2009 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;

- Thứ trưởng Trần Chiến Thắng

-Bộ Tài chính;

-KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng NN);

-Lưu: VT, KHTC, B20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác