4027/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4027/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2013 Về việc triển khai hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4415/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 với nội dung như sau:

- Xây dựng phóng sự, clip, chạy chữ chủ đề, thông điệp về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thời lượng: 30-35 giây, phát sóng vào lúc 18h00’ trên kênh VTV1 và các kênh của truyền hình cáp 1 lần/ngày, dự kiến từ 22-25/11/2013.

Điều 2. Kinh phí từ nguồn sự nghiệp Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ, T

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác