4027/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón giảng viên Na Uy lên lớp master và biểu diễn giao lưu

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc sửa đối, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón giảng viên Anne Marte Eggen, chuyên ngành Jazz Bass (quốc tịch Na Uy) vào Việt Nam lên lớp master và biểu diễn giao lưu tại Khoa nhạc Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Thời gian: từ ngày 16/12/2014 đến ngày 23/01/2015.
Điều 2. Về kinh phí:
- Phía Bạn chịu chi phí cho chuyến đi của giảng viên bao gồm: vé máy bay hành trình quốc tế, lưu trú, thù lao chuyên gia, bảo hiếm, phí visa.
- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu chi phí: tổ chức đón tiếp, tổ chức lớp học, lễ tân, đi lại tại Hà Nội, quà tặng, mời cơm chuyên gia trích từ nguồn ngân sách 2014 của Học viện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT. HTQT.NCT (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác