4028/BVHTTDL-KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Thoả thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Lạn, tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 948/ VHTTDL-KHTC ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị thoả thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Lạn. Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hoá tại Công văn số 759/DSVH-DT ngày 08 tháng 11 năm 2010,

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Lạn (đình Sàn) do Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ thương mại số 5 lập năm 2010, bao gồm các hạng mục: tu bổ Đại đình, Hậu cung; phục hồi Tả mạc, Hữu mạc; tôn tạo tổng thể; xây dựng lại Nghi môn, tường rào, cổng phụ, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác. Công tác đánh giá, khảo tả hiện trạng di tích và các phương án tu bổ, tôn tạo các hạng mục của di tích đã phù hợp với quy chế bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết minh của dự án: Phần cơ sở pháp lý cần bổ sung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Bổ sung phần đánh giá tác động môi trường. Công tác bảo vệ di tích cũng như định hướng việc quản lý và phát huy giá trị của di tích sau khi được đầu tư tư bổ, tôn tạo. Các sự kiện, hoạt động văn hoá, lễ hội thường xuyên được tổ chức tại di tích.

- Về tổng mặt bằng tu bổ, tôn tạo: Cần đề xuất phương án bảo vệ phần đất phía trước Nghi môn; thuyết minh rõ về tình hình sử dụng của khu đất tiếp giáp với đường đất và phía sau toà Đại bái. Nếu phần đất này có thể sử dụng được thì nên nghiên cứu dịch chuyển hạng mục nhà vệ sinh đến vị trí này để không ảnh hưởng đến Chùa; không xây dựng hạng mục bệnh phong (hạng mục số 4); hệ thống chiếu sáng trong khuôn viên chỉ sử dụng đèn pha chiếu hắt ở góc khuất, không sử dụng các cột đèn như trong thiết kế, và nội dung dự án không đặt vấn đề làm hệ thống chiếu sáng phía sân Chùa.

- Các bản vẽ hiện trạng và tu bổ các hạng mục của di tích cần bổ sung phần thuyết minh đánh chi tiết mức độ hư hỏng, và phương án tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích. Trong giai đoạn triển khai thiết kế bản vẽ thi công hồ sơ cần cung cấp cơ sở khoa học của việc thiết kế vách đình dạng cửa bức bàn cần thống nhất số liệu về cao độ giữa các bản vẽ mặt cắt hiện trạng và bản vẽ tu bổ.

- Bổ sung bản vẽ nối, vá, thay cất, ốp mang... khi tu bổ các cấu kiện gỗ. Trong quá trình tiến hành tu bổ, tôn tạo cần tận dụng tối đa những cấu kiện gốc, và chỉ thay thế trong trường hợp không thể sử dụng được. Thống kê, đánh giá lại hệ thống chân tảng, làm cơ sở để bổ sung những chân tảng đã mất, và hệ chân tảng trong hậu cung.

- Bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy cho toàn bộ di tích. Bổ sung bản vẽ hạng mục nhà bao che phục vụ thi công, nhà bảo quản cấu kiện khi hạ giải.

- Phần khái toán cần được tính toán chi tiết hơn, theo hướng phân khai kinh phí cho từng hạng mục, từng nội dung công việc cụ thể, chi tiết chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công…Trong đó cần tính toán, xác định rõ những nội dung được tính theo đơn giá chuyên ngành, những nội dung theo đơn giá, định mức xây dựng cơ bản thông thường.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm lấy ý kiến của các nhà chuyên môn, của nhân dân về nội dung của dự án theo đúng quy định hiện hành.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư phát triển của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, hàng năm cân đối qua địa phương dùng để hỗ trợ việc trùng tu, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Các hạng mục, công trình phụ trợ còn lại đề nghị sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác.

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh lại dự án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ra quyết định phê duyệt, đồng thời triển khai thiết kế bản vẽ thi công gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (kèm theo quyết định phê duyệt dự án) xem xét thẩm định và bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

- UBND tỉnh Bắc Giang;

- Cục Di sản văn hóa;

-Lưu: VT, KHTC, PT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác