4028/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề cương, Dự toán chi tiết đề án thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp thẩm định và phê duyệt các để án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010 và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2009- 2010,

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010;

Căn cứ nội dung công văn số 2776/BVHTTDL-KHTC ngày 11 tháng 8 năm 2010 về danh mục phân cấp thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết các đề án thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010;

Xét đề nghị của Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam tại Công văn số 150/CV-TTĐTTDLVN ngày 07 tháng 9 năm 2010 về thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết đề án;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết Đề án “Chương trình ‘Việt Nam - Điểm đến của bạn’ phát trên kênh VTV4 phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và hệ thống thông tin nước ngoài" thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010 do Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Tổng dự toán được phê duyệt là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ, năm năm triệu đồng chẵn).

Điều 2. Căn cứ đề cương, dự toán chi tiết đã được phê duyệt, Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dân thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thì hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, B.10.

 

ĐỀ CƯƠNG

Đề án "Chương trình ‘Việt Nam - điểm đến của bạn' phát trên kênh VTV4 phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và hệ thống thông tin nước ngoài" thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2010

(Theo Quyết định số 4028/QĐ-BVHTTDL ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Đơn vị chủ trì:

- Tên đơn vị : Trung tâm Điện ảnh Thể thao Du lịch Việt Nam

Địa chỉ cơ quan : 11 Cao Bá Quát - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 37475422 - 38455683 Fax: 37472892

2. Đơn vị phối hợp:

- Tổng cục Du lịch

- Các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố

3. Căn cứ xây dựng đề án

- Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL ngày 21/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban hành phân cấp thẩm định và phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010 và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2009-2010.

- Công văn số 2776/BVHTTDL-KHTC ngày 11/8/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định phân cấp thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán chỉ tiết các đề án thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2010.

- Quyết định số 23231QĐ-BVHTTDL ngày 05/712010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010

4. Mục đích đề án:

Giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam đa dạng và phong phú, với thiên nhiên và di sản văn hoá sẵn có, cùng với sự nỗ lực vươn lên ngành du lịch, các doanh nghiệp, của mọi người dân, du lịch Việt Nam đang bắt đầu một tương lai đầy hứa hẹn. Việt Nam có thể trở thành một địa điểm hấp dẫn cho những chuyến du lịch châu Á.

Phim được phát trên kênh VTV4 phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chóng trong nước và hệ thống thông tin nước ngoài.

5. Nội dung đề án:

Sản xuất loạt phim phóng sự du lịch quảng bá điểm đến du lịch tại 63 tỉnh thành phố: những di tích, danh thắng, di sản văn hóa thế giới, tiềm năng du lịch biên, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, khám phá tìm hiểu tập quán văn hoá, sinh hoạt lễ hội của cộng đồng các dân tộc ít người và các dịch vụ du lịch đa dạng ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

6. Dự kiến kết quả:

Thể hiện trong phim là hình ảnh Việt Nam với thiên nhiên kỳ thú, con người và nền văn hóa đa dạng tại những vùng miền khác nhau trên cả nước luôn là điểm đến hấp dẫn trong cuộc hành trình chinh phục các vùng đất mới lạ.

7. Địa điểm thực hiện:

63 tỉnh thành phố trên cả nước, đặc biệt các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội và phụ cận, Hạ Long, Sa Pa, Phong Nha - Kẻ Bàng, cố đô Huế, Hội An, Mỹ Sơn, Đà Nẵng và biển miền Trung, Bình Thuận, Đà Lạt và Tây Nguyên, Vững Tàu, TP. Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long.

8. Thời gian thực hiện

Quí 3 +4/2010

9. Dự toán kinh phí:

Tổng kinh phí: 1.500.000 triệu đồng (một tỉ năm trăm triệu đồng).

Nguồn kinh phí từ chương trình xúc tiến du lịch Quốc gia năm 2010 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

10. Kiến nghị đề xuất:

- Thời gian tổ chức thực hiện đề án vào cuối năm, nghị Bộ Tài chính xem xét và sớm cấp kinh phí để tổ chức thực hiện./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác