4028/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4028/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2013 Về việc Tổ chức triển lãm mẫu logo của cuộc thi Sáng tác logo Gia đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức cuộc thi Sáng tác logo Gia đình,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các đơn vị có liên quan tổ chức triển lãm mẫu logo của cuộc thi Sáng tác logo Gia đình (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Kinh phí từ nguồn sự nghiệp Gia đình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ, LA (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác