4029/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng thẩm định Đề án “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ CỊuy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đon vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 3048/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch”, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;
3. Ông Phùng Minh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
4. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
5. Bà Lê Thị Phượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Huy Chí, Phó trưởng phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
8. Bà Trịnh Hồng Hạnh, Trưởng phòng Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
9. Ông Trần Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
10. Ông Trần Minh Thành, Phó trưởng phòng Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
11. Bà Đặng Phương Nga, Phó trưởng phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
12. Ông Mai Đức Hán, Phó trưởng phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
13. Bà Ngô Thị Hương, Phó trưởng phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ viên;
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thẩm định thực hiện theo quy định của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Nghị định số 41/2012/NĐ- CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vì sự nghiệp công lập và tư giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kinh phí của Hội đồng thẩm định Đề án trích trong kinh phí sự nghiệp năm 2014 cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điu 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, Vụ TCCB (PN20).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác