4030/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thoả thuận Dự án tu bổ di tích đền Lảnh Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Kính gửi: Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 310/SVHTTDL- KH ngày 27/9/2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lảnh Giang (kèm theo hồ sơ).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Cơ bản thống nhất nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lảnh Giang bao gồm các hạng mục: tu bổ đền, nhà Mẫu, Nghi môn; tôn tạo tổng thể, nhà khách; xây dựng bãi đỗ xe. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề

- Về tổng thể: cần tôn tạo hồ bán nguyệt hiện có (không lấp hồ bán nguyệt cũ, sau đó lại cải tạo ao thành hồ bán nguyệt mới), giảm bớt độ cao lan can đá quanh hồ.

Đối với việc tu bổ Đền chính: cần thiết kế lại đồ án rồng chầu nguyệt, không làm kìm mái; dự án đề xuất thay mới nhiều cấu kiện, cho nên cần bổ sung các giải pháp tu bổ nối vá, thay cốt... phù hợp với điều kiện hiện trạng.

- Đối với Nhà khách: cần giản lược kết cấu vì kèo, có thể sử dụng kết cấu vì hai hàng chân hoặc quá giang cột trốn để tăng diện tích sử dụng; không đắp cột đồng trụ.

- Hồ sơ cần bổ sung: thiết kế tu bổ nhà mẫu, nhà bao che và căn cứ pháp lý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo và xin ý kiến góp ý của nhân dân địa phương để triển khai các nước tiếp theo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy nhiệm Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác