4031/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3527/UBND-VX ngày 29/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị thỏa thuận Dự án bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà (kèm theo hồ sơ dự án và Báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng, nhận ngày 01/10/2014). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Dự án đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà, bao gồm các nội dung: Phục hồi nhà đồng chí Bí thư Đặc khu ủy, nhà Phó Bí thư, hội trường tổ chức đại hội Đặc khu ủy (nhà Hội trường), văn phòng Đặc khu ủy, khối nhà ăn; xây dựng bia di tích, đường giao thông, cấp điện, cấp nước, san nền, phòng chống cháy nổ.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Điều chỉnh kích thước mặt bằng và chiều cao đuôi mái các công trình phục hồi theo ý kiến của các nhân chứng lịch sử và bố sung phương án bảo vệ nền móng, dấu vết các công trình di tích.
- Nghiên cứu phương án sử dụng bê tông giả đất đế làm bề mặt sân đường nội bộ di tích.
- Dự án cần bo sung phương án phục dựng nội thất của các công trình phục hồi, tạo điều kiện đế phát huy giá trị di tích.
- Do thuyết minh dự án không nêu rõ lý do, sự cần thiết xây dựng nhà bia tưởng niệm và hẩm trú ẩn, vì vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không đủ cơ sở có ý kiến về hai công trình này.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây đế hoàn thiện hô sơ trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhân chứng lịch sử trong suốt quá trình trien khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác