4032/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thỏa thuận Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích Sinh từ Hoàng Ngữ Phúc, tỉnh Bắc Giang.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 819/SVHTTDL-KHTC ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Sinh từ Hoàng Ngũ Phúc, xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Sau khi xem xét Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên gồm các hạng mục: phục hồi tòa Bái đường (Trung đường), tu bổ tường bao. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề:

- Vật liệu gỗ xoan dùng để phục hồi tòa Bái đường cần phải được lựa chọn kỹ lưỡng và phải được ngâm tẩm, chống mối mọt theo đúng quy trình.

- Hình thức và tỷ lệ giữa các cấu kiện kiến trúc trong bản vẽ thể hiện chưa hợp lý, do đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang cần tham khảo thêm các hình thức, chi tiết kiến trúc tương tự hiện còn tại địa phương và xin ý kiến góp ý của nhân dân địa phương để hoàn chỉnh thiết kế Bái đường cho sát thực với nguyên gốc.

- Việc tu bổ tường bao cần thực hiện theo đúng chất liệu và kỹ thuật truyền thống, nhất là kỹ thuật ghép mạch nhằm giữ nét cổ kính của di tích.

Bổ sung ảnh chụp hiện trạng di tích vào hồ sơ Báo cáo và gửi tới Cục Di sản văn hóa để theo dõi giám sát.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang hướng dẫn đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành, đồng thời, cử cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi giám sát trong quá trình thi công nhằm đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH NAD.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác