4032/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Triển lãm tranh "Nghệ thuật mới" của Iran tại Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN LÃM TRANH "NGHỆ THUẬT MỚI" CỦA IRAN TẠI VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Đại sứ quán Cộng hoà Hồi giáo Iran tại Việt Nam tổ chức triển lãm tranh "Nghệ thuật mới" nhằm thúc đẩy gian lưu và hiểu biết lẫn nhau về văn hoá và xã hội giữa hai nước.

- Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 11 năm 2009.

- Địa điểm: tại 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

- Phía Iran chịu chi phí tổ chức triển lãm tranh nghệ thuật.

- Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam hỗ trợ phòng trưng bày triển lãm (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2009 của Trung tâm).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT. HTQT. PTT 6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác