4036 /QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch Quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ VI năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

 Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Cho phép Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Ban tổ chức Liên hoan Điện ảnh và Truyền hình Thể thao quốc tế (FICTS) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch Quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ VI năm 2012” theo kế hoạch tổ chức đã được phê duyệt.

Thời gian: từ 27 đến 30 tháng 5 năm 2012.

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:  Tổng dự toán được phê duyệt là 2.279.800.000đ, trong đó:

- Nguồn ngân sách trích từ kinh phí hoạt động năm 2012 Bộ cấp cho Trung tâm là 1.636.800đ;

- Nguồn xã hội hoá: 643.000.000đ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Lưu: VT, HTQT, THV.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác