4036/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức chương trình giới thiệu phim khoa học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Văn hóa (A&C) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội tổ chức chương trình giới thiệu phim khoa học đến học sinh, sinh viên các trường tiêu học và đại học.

- Thời gian: từ 8 - 30/11/2012

- Địa điểm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vinh, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Đăk Lăk, Bạc Liêu, An Giang, Phú Yên, Đồng Nai, Bình Dương.

- Các phim chi được trình chiếu sau khi có giấy phép phổ biến của Cục Điện ảnh.

Điều 2. Về kinh phí: Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Văn hóa và Viện Goethe Hà Nội chịu mọi chi phí tổ chức chương trình có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Văn hóa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác