4038/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 2 tại Oman

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 73 thành viên do ông Lâm Quang Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn (có danh sách kèm theo) tham dự Đại hội thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ hai tổ chức tại Muscat - Oman, từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 2010.

Điều 2. Về kinh phi:

- Ban tổ chức Đại hội chi kinh phí ăn, ở trong 07 đêm và tiền vé máy bay quốc tế khứ hồi cho 09 thành viên;

- Tổng cục Thể dục thể thao chi tiền vé máy bay quốc tế khứ hồi cho 42 thứ viên; tiền ăn, ở, tiêu vặt cho 73 thành viên từ ngày 03/12 đến ngày 17/12/20 10 (thanh toán theo thời gian thực tế và quy định của Ban tổ chức); chi phí hoạt động Văn phòng thư ký, di chuyển nội địa tại Oman, tiền làm vi sa, hộ chiếu, chi phí ăn thêm cho vận động viên, chi phí ăn đường, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm, tiền may trang phục trình diễn, trang phục thể thao, tiền mua các loại cờ, quà tặng của đoàn vả các khoản khác theo quy định của Ban tổ chức.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chi tiền vé máy bay quốc tế khứ hồi cho 18 thành viên của hai đội Bóng ném Bãi biển và Bóng chuyền Bãi biển,

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội chi tiền vé máy bay quốc tế khứ hồi cho 04 thành viên của đội Bóng gỗ Bãi biển;

- Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng chi tiền vé máy bay nội địa khứ hồi cho 03 thành viên đội Bơi lội.

Điều 3. Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cho kết quả công tác về Bộ sau một tuần kể từ ngày về nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ Ngoại giao;

- Bộ Công an;

-Lưu: VT, TCCB, TCTDTT (36).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác