4038/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đón đoàn chuyên gia Lào và Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đón 02 chuyên gia thuộc Viện Thông tin Văn hóa Lào và 02 chuyên gia Viện Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc sang dự Lễ kỷ niệm 40 ngày thành lập Viện và giao lưu văn hóa nghệ thuật với nghiên cứu sinh của Viện.

Thời gian: ngày 09/12 đến 12/12/2011

Điều 2. Về kinh phí:

- Thành viên các đoàn tự chịu chi phí trên hành trình quốc tế, bảo hiểm.

- Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đài thọ chi phí ăn, ở, đi lại nội địa, chiêu đãi quà tặng và phiên dịch trong thời gian đoàn làm việc tại Việt Nam (trích từ ngân sách sự nghiệp năm 2011 của Viện theo quy định hiện hành) .

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm thì hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NTS.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác