403/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức thực hiện chuyên đề “Gia đình hạnh phúc” trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chuyên đề “Gia đình, hạnh phúc” trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em theo Kế hoạch số 246/KH-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2015 tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 247/KH-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2015 tổ chức tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em.
Thời gian thực hiện: Quý I năm 2015.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GĐ, HN.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác