4040/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc làm phim điện ảnh "Sông nước"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC LÀM PHIM ĐIỆN ẢNH "SÔNG NƯỚC"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ - BVHTTDL ngày 27 tháng 10 ăm 2008;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Bình Hạnh Đan (BHD) và Hãng phim Việt xin phép phối hợp với diễn viên Việt kiều Mỹ Nguyễn Xuân Trí (Dustin Nguyễn) để thực hiện bộ phim điện ảnh "Sông nước" dựa theo truyện ngắn "Cánh đồng bất tận" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, với kịch bản đã được duyệt tại bản Giám định kịch bản phim truyện số 249/ĐA-NT cấp ngày 10/6/2009, dưới sự giám sát cảnh quay của Cục A25-Bộ Công an.

-Thời gian: tháng 11 năm 2009 đến tháng 4 năm 2010

Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng của bộ phim chỉ được xuất khỏi Việt Nam sau khi được các cơ quan chức năng xem xét và cho phép.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Công ty TNHH Bình Hạnh Đan (BHD), Giám đốc Hãng phim Việt và diễn viên Dustin Nguyễn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Bộ trưởng (để báo cáo)

- Bộ Công an (Cục A25);

- Lưu: VT. HTQT, THV.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác