4041/BVHTTDL-TV

TLBT, VTVTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Hướng dẫn tổng kết công tác thư viện năm 2014

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành
 
Để phục vụ cho Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Thế thao và Du lịch năm 2014, triển khai Kế hoạch công tác năm 2015; Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch hướng dẫn tống kết công tác thư viện năm 2014 như sau:
1. Báo cáo Tống kết công tác thư viện năm 2014
- Phạm vi, nội dung báo cáo: Báo cáo toàn diện công tác thư viện của tỉnh/thành bao gồm: công tác quản lý nhà nước và hoạt động thư viện trên địa bàn (gồm hoạt động của thư viện cấp tỉnh, các thư viện cấp huyện, cấp xã và cơ sở...)
- Báo cáo gồm: Báo cáo thành văn và báo cáo số liệu (theo mẫu gửi kèm).
2. Công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực thư viện năm 2014
a. Hình thức, đối tượng khen thưởng:
- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ: 03 cờ cho thư viện cấp tỉnh của 03 khu vực (Miền Bắc: Khu vực miền núi phía Bắc và đồng bằng Sông Hông; Miền Trung: Khu vực Bắc miền Trung và Nam Trung bộ Tây Nguyên; Miền Nam: Khu vực miền Đông và cực Nam Trung bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long).
- Bằng khen của Bộ trưởng: 12 Bằng khen cho tập thế và 12 Bằng khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014; đôi với cá nhân: ưu tiên Giám đốc/Phó Giám đốc các thư viện tỉnh/thành nghỉ hưu theo chế độ trong năm 2014 (có thời gian làm việc ít nhất 2/3 của năm) hoặc 2015.
b. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:
- Tờ trình của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch gửi Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch.
- Biên bản hợp xét của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Bản thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch.
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch chỉ xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng cho tập thể, cá nhân có đầy đủ hồ sơ như hướng dẫn và gửi hồ sơ theo đúng thời gian quy định.
Báo cáo Tổng kết công tác thư viện và hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2014 gửi về Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch số 51 Ngô Quyền, Hà Nội, Báo cáo tống kết gửi truớc ngày 05 tháng 12 năm 2014 ; Hồ sơ thi đua khen thưởng: trước ngày 30 tháng 12 năm 2014./.
 
Nơi nhận:                                                     
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- Các thư viện tỉnh/ thành;
- Lưu : VT, TV , TT. 150.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác