4041/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép quay đoạn phim tuyên truyền quảng bá cho chương trình "Ngăn ngừa hành vi bạo lực gia đình"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP QUAY ĐOẠN PHIM TUYÊN TRUYỀN QUẢNG BÁ CHO CHƯƠNG TRÌNH "NGĂN NGỪA HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế,

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn hướng dẫn nhóm làm phim Thái Lan 03 người vào Việt Nam thực hiện đoạn phim tuyên truyền quảng bá cho chương trình "Phòng ngừa hành vi bạo lực gia đình" theo nội dung kịch bản bằng hình vẽ đã được duyệt dưới sự hướng dẫn và giám sát cảnh quay của Cục A25 Bộ Công an.

Thời gian: Từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2009 Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An.

Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng của đoạn phim trên chỉ được xuất khỏi Việt Nam để làm hậu kỳ sau khi đã được các cơ quan chức năng Việt Nam xem xét và cho phép.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Tổng Giám Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (b/c)

- Bộ Công an (Cục A25; Cục A18):

- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố nêu tại Điều I;

-Lưu: VT. HTQT. THV 9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác