4042/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức chương trình "K-pop Festival 2012 - Concert in Viet Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần VK Media phối hợp với Tập đoàn Phát thanh và Truyền hình Văn hóa MBC Hàn Quôc đón đoàn 13 ca sĩ và nhóm nhạc của Hàn Quốc vào Việt Nam để tổ chức chương trình "K-pop Festival 2012 - Concert in Viet Nam" ("Lễ hội nhạc trẻ Hàn Quốc 2012 - Hòa nhạc tại Việt Nam"), nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét, cấp phép tổ chức biểu diễn cho chương trình "K-pop Festival 2012 - Concert in Viet Nam", tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam.

Thời gian: ngày 29 tháng 11 năm 2012

Địa điểm: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội

Điều 2. Kinh phí: Phía Hàn Quốc chịu toàn bộ chi phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Công ty Cổ phần VK Media và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NMP.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác