4045/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4045/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2013 Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị - Hội thảo tập huấn công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3933/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức  Hội nghị - Hội thảo tập huấn công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị - Hội thảo tập huấn công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch gồm các ông, bà có tên tại danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Tổ chức Hội nghị - Hội thảo có trách nhiệm tổ chức Hội nghị - Hội thảo đúng thời gian và nội dung theo kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Văn phòng Bộ.

Ban Tổ chức Hội nghị - Hội thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Danh sách Ban Tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tập huấn công tác pháp chế  và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4045/QĐ-BVHTTDL ngày  15  tháng 11 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng Ban

2. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Trưởng Ban

3. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, thành viên

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên Vụ Pháp chế thành viên

5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, chuyên viên Vụ Pháp chế thành viên

6. Ông Nguyễn Đình Hiến, chuyên viên Vụ Pháp chế thành viên

7.  Bà Nguyễn Thị Hằng, chuyên viên Vụ Pháp chế thành viên

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, BH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác