4046/QĐ-BVHTTD

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012 các Đề án của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc soạn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012 các Đề án của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Và Đào tạo, Vụ Kế hoạch, Tài chính;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012 các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành theo Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2012 của của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng

-Lưu: VT, ĐT, KT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác