4047/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tặng giải thưởng tại ’’Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc – 2015’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quy chế Thi đua-Khen thưởng ban hành theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3186/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị có liên quan tổ chức "Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - 2015" vào tháng 11 năm 2015 tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
Căn cứ kết quả chấm khảo của Hội đồng Giám khảo ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng giải thưởng tại "Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - 2015" như sau:
1. Giải Vở diễn:
- Tặng 05 Huy chương Vàng cho 05 vở diễn kèm theo số tiền thưởng 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng) cho mỗi vở diễn (kèm theo danh sách);
- Tặng 08 Huy chương Bạc cho 08 vở diễn kèm theo số tiền thưởng 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) cho mỗi vở diễn (kèm theo danh sách).
2. Giải cá nhân:
-Tặng 57 Huy chương Vàng cho 57 diễn viên kèm theo số tiền thưởng 70.000.000đ (Bảy triệu đồng) cho mỗi diễn viên (kèm theo danh sách);
- Tặng 80 Huy chương Bạc cho 80 diễn viên kèm theo số tiền thưởng 50.000.000đ (Năm triệu đồng) cho mỗi diễn viên (kèm theo danh sách).
3. Giải cho các thành phần sáng tạo:
- Tặng giải: Tác giả chuyển thể xuất sắc, Họa sỹ xuất sắc kèm theo số tiền thưởng 5.000.000đ (Năm triệu đồng) cho mỗi giải (kèm theo danh sách).
4. Giải của Hội đồng Giám khảo:
- Tặng 01 giải của Hội đồng Giám khảo cho 01 vở diễn kèm theo số tiền thưởng 10.000.000d (Mười triệu đồng), kèm theo danh sách.
Điều 2. Kinh phí giải thưởng lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ tnrởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, NTBD, Thg.32
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác