4049/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc cho phép Công ty TNHH ĐVVH Những ngôi sao thực hiện bộ phim tài liệu giới thiệu về Việt Nam đất nước, con người, văn hóa, ẩm thực

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH dịch vụ văn hóa Những ngôi sao phối hợp  với Cục A83 Bộ Công an cung cấp dịch vụ cho kênh 7 truyền hình Úc thực hiện bộ phim tài liệu có cốt truyện và nhân vật kể về chuyến đi từ Bắc đến Nam của một người Úc gốc Việt giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam đất nước, con người, văn hóa, ẩm thực.

Thời gian. Từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 01 tháng 07 năm 2012 .

Địa điểm. Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP/Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Kinh phí. Do phía Công ty T NHH DVVH Những ngôi sao chịu mọi chi phí.

Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng và sản phẩm của phim phải được các cơ quan chức năng xem xét và cho phép mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Công ty TNHH DVVH Những ngôi sao và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

-Sở VHTTDL tại các tỉnh, thành phố như Điều 1;

- Sở Ngoại vụ tại các tỉnh, thành phố như Điều 1;

- Bộ Công an (A18, A83; A65);

- Lưu : VT, HTQT, ĐHT 11.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác