404/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v duyệt và ấn hành tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2303/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015), 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015);
Căn cứ Quyết định số 3798/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Tư vấn và Ban Thư ký cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chi Minh (19/5/1890- 19/5/2015);
Căn cứ biên bản chấm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt 02 mẫu tranh cổ động đạt giải Ba và giải Khuyến khích cuộc thi để ấn hành tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), cụ thể:
1. 02 mẫu tranh cổ động:
- Giải Ba:
+ Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng-Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
+ Tác phẩm: Hòa bình, thống nhất độc lập dân tộc và CNXH (tranh mã số 24)
- Giải Khuyến khích:
+ Tác giả: Hà Huy Chương- 160b Quang Trung, TP. Hải Dương, Hải Dương.
+ Tác phẩm: Hòa bình, hạnh phúc (tranh mã số 26)
2. Số lượng: 02 mẫu (kích thước 54cm X 79cm) X 10.000 bản/mẫu = 20.000 bản
Điều 2. Kinh phí trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ trưởng;
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS (02), HT.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác