4050/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số 4050/QĐ-BVHTTDL, ngày 22 tháng 12 năm 2010 Về việc xếp hạng di tích quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2010 và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬ

CÁC ĐỊA ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT NAM GIẢI PHÓNG QUÂN NGÀY 19, 20/8/1945 GỒM: ĐỊA ĐIỂM ĐÌNH HÀNG PHỐ, ĐỊA ĐIỂM KHU CHỦ SỰ NHÀ ĐÈN CŨ

PHƯỜNG THỊNH ĐÁN, PHƯỜNG TRƯƠNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ khoang vùng các khu vực bảo về di tích trong hồ sơ

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng(để b/c);

-Lưu: VT, DSVH, NĐD.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác